ข่าว     (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ฯ ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิสทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ https://www.nrms.go.th/ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561-10 กรกฎาคม 2561 โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดมายังงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดและกำหนดการยื่นข้อเสนอโครงการดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร>>> ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนบัณฑิต วช. ปี 2562

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com