ข่าว

สำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิสทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ https://www.nrms.go.th/ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561-10 กรกฎาคม 2561 โดยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดมายังงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดและกำหนดการยื่นข้อเสนอโครงการดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร>>> ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนบัณฑิต วช. ปี 2562