ข่าว

      Hirosaki University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2020 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัญฑิตศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างเมษายน - สิงหาคม 2563 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

            1. Application Form

            2. Study Plan

            3. Recommendation for Enrollment

            4. Certificate of Health

            5. Self - Declaration of Health

            6. Confirmation

            7. Certificate of Enrollment

            8. Official Transcript

            9. Application for Certificate of Eligibility

            10. 4 ID Photos

            11. Copy of Passport

            12. Pledge

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้ 5 คน ต่อปี หมดเขตภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมกองวิเทศสัมพันธ์ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1740