ข่าว     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา NCHU 2020 Spring Semester Exchange Programs จาก National Chung Hsing University

โครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2020 Spring Semester Exchange Programs

         กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2020 Spring Semester Exchange Programs จากมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จัดขึ้นระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563 นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอิ่นๆ ด้วยตนเอง

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

          1. Certificate of Enrollment

          2. Official Transcript

          3. 2 Letters of Recommendation

          4. Study Plan

          5. Biography

 

          6. Certificate of Proficiency in Chinese or English (นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนน EPTUSได้ ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี)

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php

info_id=1745

บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์ NCHU 2020 Spring Semester Exchange Programs 

หมดเขตส่งให้งานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2562

 

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com