ข่าว     กิจกรรม 12th ASEAN in Today's World Program 2020 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม 2563 ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษาด้านอาเซียนศึกษา ภาษาอาเซียน และวัฒนธรรม

กิจกรรม 12th ASEAN in Today's World Program 2020 ณ ประเทศมาเลเซีย

             กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ Call for Application ASEAN in Today's World Program 2020 โดย Kyushu University ร่วมกับ University of Malaya กำหนดจัดกิจกรรม 12th ASEAN in Today's World Program 2020 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม 2563 ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษาด้านอาเซียนศึกษา ภาษาอาเซียน และวัฒนธรรม 

นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 159,200 เยน รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยต้นเอง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่งงานวิจัยภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์>> http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/astw/appl.html

บันทึกข้อความ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Call for Application ASEAN in Today's World Program 2020 

 

 YOUTUBE

 FACEBOOK

 LINE

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
เมืองเชียงใหม่ 50200
Tel : 053-943367
Fax : 053-943445
E-mail : physics.materials@cmu.ac.th
Copyright 2017 Department of Physics and Materials Science, Faculty of Science, Chiangmai University. Design by chiangmaizone.com